ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Tejar Faezil
Country: Montserrat
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 18 September 2004
Pages: 228
PDF File Size: 13.59 Mb
ePub File Size: 18.98 Mb
ISBN: 163-1-66740-481-2
Downloads: 19973
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinora

Het melden van een voorgenomen besluit tot reorganisatie bij het lokaal overleg alsmede het voeren van overleg.

Het opstellen van jaarverslagen over de werkzaamheden van het onderzoekinstituut of de -school. Kort gezegd gaat het om een verplichting archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Vanaf bestond er al een Rijksarchief voor het beheer van de archieven van landelijke organen, zoals van ministeries.

Neerslag Wetgevingsprocessen, beleidsformuleringsprocessen, processen aangaande het sluiten van internationale verdragen of uitvoeringsregelingen.

Het besluiten op ingediende beroepen tegen aarchiefwet van universitaire bestuursorganen. Het adviseren over de benoemingsvoorstellen voor leden van het college van beroep voor de verkiezingen. Het bepalen welke leden van de facultaire gemeenschap tot een bepaalde vakgroep, een onderzoekinstituut of -school behoren. V 1 jaar wordt bewaard bij het orgaan aan wie het advies wordt uitgebracht.

Rijksarchief (Nederland) – Wikipedia

In een speciaal daartoe ingerichte ruimte, vaak studiezaal of leeszaal genoemd, kan het publiek de archieven inzien. Het adviseren van het college van bestuur over aangelegenheden betreffende de emancipatie van de vrouw. Neerslag Jaarverslagen, jaarlijkse voorgeschreven controle rapporten. Uitvoerende handelingen die het algemeen democratisch functioneren mogelijk maken.

  HIZIB MAGHROBI PDF

Stukken betreffende de maandelijkse verrekening en uitbetaling van salarissen van individuele ambtenaren, inclusief incidentele betalingen. Bij de KUN is het college van decanen ook bevoegd tot het doen van voorstellen voor het ontslag van de rector magnificus.

Archiefwet 1995

Het vaststellen van richtlijnen omtrent de inrichting van het facultaire jaarverslag. In het bestuursReglement is bepaald dat het college in kamers gesplitst kan worden.

Het, op advies van de desbetreffende faculteitsraad dan arcjiefwet -raden, opstellen van een aanbeveling voor de in te vullen archieffwet van hoogleraar. Het goedkeuren van gewijzigde nadere regels voor universitaire verkiezingen.

Toetsingscommissies worden per facultair directoraat of opleiding ingesteld. Het arcjiefwet van het college van bestuur over de hoofdlijnen, aanpassing en verwijdering van opleidingen en cursussen en opneming van elders ontwikkelde cursussen in het onderwijsaanbod. Het betreffen hier regelingen voor de toekenningen van de Onderwijs- en Onderzoeksprijs, onderscheidingen die worden verleend aan medewerkers die een vijfentwintig jarig ambtsjubileum hebben bereikt of onderscheidingen voor personen die zich in hoge mate archifwet hebben gemaakt voor de universiteit of een bovengemiddelde functievervulling hebben betracht.

Bij enkele universiteiten stelt de faculteitsraad het reglement van de werkgroep vast, bij andere doet het werkgroepbestuur dit zelf. Het besluiten tot het inrichten van een subfaculteit of andere lagere bestuurlijke eenheden clusters bij de medische wetenschappen; deze in overleg met het bestuur van het Academisch Ziekenhuis en regelen van het bestuur ervan.

De inhoudelijke beoordeling van tentamens en examens gebeurt door de examinator of de faculteit, waarna de uitslag wordt vastgesteld door de commissie voor archiefwey examens. Het adviseren van de universiteitsraad over de vaststelling en beoordeling van onderwijs- en examenregelingen. Het duidelijkst kwam dat tot uiting in het feit dat steeds vaker ook archieven van particuliere instellingen werden overgenomen, een ontwikkeling die ook bij gemeentarchieven zichtbaar was.

  CANON PC850 MANUAL PDF

Hij is formeel hoofd van de Rijksarchiefdienst en tevens directeur van het Nationaal Archief. Het vaststellen van regels met betrekking tot de afgifte van getuigschriften. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van facultaire bestuursorganen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs. In de Archiefwet staan de taken van de algemene rijksarchivaris beschreven.

De commissie is in kamers ingedeeld, die elk een specifieke soort bezwaren behandelen OU. Reglement medezeggenschapsraad; Reglement personeelsraad; Reglement studentenraad.

Zolang niet alle Rijksarchieven verzelfstandigd zijn, blijven enkele centrale functies van de Rijksarchiefdienst bestaan. Agchiefwet taken van de universiteiten archiefewt op het terrein van onderwijs en wetenschap. Het bij de minister c. Artikel 1 Toon relaties in LiDO. Regionaal Historisch Centrum Limburg. Het reglement van de studentenraad behoeft sinds de goedkeuring van de raad van toezicht.

Het aangaan van overeenkomsten met andere faculteiten in het kader van de uitvoering van onderwijs- en onderzoektaken. Het, na overleg met de betrokken partijen, bekrachtigen van besluiten van het faculteitsbestuur, waaraan de faculteitsraad zijn instemming onthouden heeft.

Het, samenstellen van de commissie van advies voor beroep- en bezwaarschriften.