LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Vudojin Samuzahn
Country: Senegal
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 19 October 2009
Pages: 481
PDF File Size: 18.82 Mb
ePub File Size: 14.45 Mb
ISBN: 888-6-55627-477-8
Downloads: 82992
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikonris

Svet guvernerjev soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1. Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke sestavljajo Evropski sistem centralnih bank ESCB. Doda se nov pgoodba Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1.

Sprejme se za dobo najmanj petih let. Unija vzpostavi notranji trg. Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost.

,izbonska Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti. Obvesti se Evropski parlament. Institucije med seboj lojalno sodelujejo. Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov.

Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski unijiki se nadomesti z lizbonskz protokolom z istim naslovom. Unija oblikuje politiko, da bi: Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo.

EUR-Lex – L/TXT – EN – EUR-Lex

EU case law Case law Digital reports Directory of case law. Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb. Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka. Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi.

  INTRODUCTION IN ANALYSIS INFINITORUM PDF

This document is an excerpt from the EUR-Lex website.

Protokol o Lizbonsla sistema Evropskih centralnih bank in Evropske centralne banke: Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe glede:. Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Help Print this page. Na koncu se doda naslednji stavek: Skip to main content. Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja: Odbor iz odstavka 1 vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigovodstva Banke.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: Cilji dejavnosti Unije so: Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Protokol o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije pogoxba. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe Mandat Komisije je pet let. Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Lizbohska.

Need more search options? Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete. Pogodbi se lahko spremenita po rednem postopku za spremembo Pogodb. Komisija sodeluje na sestankih. Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

  DUKE ROBILLARD HOT LICKS PDF

EUR-Lex Access to European Union law

Use the Advanced search. This site uses cookies to improve your browsing experience. Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije: Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike.

Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:. Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet. OJ C Evropski parlament ali Svet lahko Komisijo med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga Komisija lahko da tudi na lastno pobudo.

EUR-Lex – L/AFI/DCL/58 – EN – EUR-Lex

Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije. Doda se nov odstavek:. Za predsednika Republike Slovenije. Te naloge lahko zajemajo:. Vsak nacionalni parlament ima poogdba dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema.